Jaké připravit podklady

Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovávám v souladu s platnou legislativou, tedy podle zákona 406/2000 Sb. v platném znění, podle vyhl. 264/2020 Sb. v platném znění a dalších souvisejících dokumentů.

Pro úplné a správné zpracování PENB potřebuji následující podklady (platí pro novostavby):

Projektová dokumentace

 • Stavební část s informacemi o skladbách / materiálech všech konstrukcí a parametrech výplní otvorů
 • Vytápění včetně specifikace zdroje tepla, teplotního spádu otopné soustavy atd.
 • Zdravotně-technické instalace, především vnitřní vodovod včetně dimenzí potrubí
 • Veškeré další technologie, pokud budou realizovány (VZT, klimatizace, solární systém…)
 • Ke všem částem technické zprávy
 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkres s vyznačením orientace objektu ke světovým stranám

Podklady pro větší změny dokončených budov (např. zateplení bytového domu)

Tyto podklady se příliš neliší od výše uvedeného. Pochopitelně lze očekávat, že u stávajících staveb není k dispozici kompletně platná dokumentace stávajícího stavu. Pro zpracování PENB je ale potřeba zjistit co nejvíce informací a podkladů, zejména:

 • Projektová dokumentace navrhovaného stavu objektu – stavební část
 • Způsob vytápění objektu (informace o zdroji a jeho výkonu, otopné soustavě, teplotním spádu atd.)
 • Způsob přípravy teplé vody v objektu (informace o zdroji, délkách a dimenzích potrubí atd.)
 • Způsob větrání objektu
 • Informace o použitých stavebních materiálech a výrobcích (parametry stavebních konstrukcí, výplní otvorů apod.)
 • Situační výkres s vyznačením orientace objektu ke světovým stranám

Zpracování PENB na větší změnu dokončené budovy vždy předchází osobní prohlídka budovy a pořízení fotodokumentace.

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části (např. prodej staršího rodinného domu)

Potřebné podklady jsou prakticky shodné. Opět je potřeba zajistit co nejvíce informací. Velkou výhodou je, pokud je k dispozici původní projektová dokumentace budovy. Zpracování PENB k prodeji nebo pronájmu nemovitosti vždy předchází osobní prohlídka budovy a pořízení fotodokumentace.

V souvislosti se zpracováním PENB k prodeji nebo pronájmu nemovitosti (nebo její části) je potřeba vědět, že pro budovy starší roku 1947, na kterých nebyly provedeny žádné úpravy, které by ovlivnily energetickou náročnost objektu, není dle platné legislativy povinnost zpracovat PENB. Prodávající (pronajímatel) a kupující (nájemce) se musí písemně dohodnout, že Průkaz vyhotoven nebude. Více informací najdete na stránce Kdy (ne)potřebuji PENB.

Konzultujte

Ze zkušeností mohu říct, že včasná konzultace se zpracovatelem PENB se Vám může jedině vyplatit. Nečekejte prosím, až bude projektová dokumentace dokončená a konzultujte použité materiály, tepelné izolace a technologie již ve fázi návrhu. Předejdete tak zbytečnému zdržení a přepracovávání projektové dokumentace, pokud příliš pozdě zjistíte, že některý navržený prvek způsobí nevyhovující výsledek Průkazu energetické náročnosti budovy.

Nejčastěji se setkávám s těmito komplikacemi:

 • je navržena nedostatečná tloušťka tepelné izolace v podlaze, na stěnách či ve střeše
 • je navržen takový způsob vytápění objektu, který nemůže vyhovět plnění požadavků na energetickou náročnost – typicky vytápění elektrickými přímotopy, elektrokotlem apod.
 • v projektu se nacházejí konstrukce obálky budovy, které nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73-0540-2:2011

Máte-li dotaz, zavolejte mi, nebo napište e-mail. Rád Vám poradím a pomohu.