Kdy (ne)potřebuji Průkaz energetické náročnosti budovy

Zákon 406/2000 Sb. v platném znění stanovuje celou řadu povinností. Mimo jiné také říká, kdy je potřeba zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Také určuje několik výjimek, kdy naopak PENB být zpracován nemusí.

PENB musí být zpracován pro:

 • novou budovu
 • větší změnu dokončené budovy (tzn. změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy)
 • prodej nemovitosti nebo její části
 • pronájem nemovitosti nebo její části
 • budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2, pokud je tato budova užívána orgánem veřejné moci

Co když prodávám byt?

 • při prodeji družstevního bytu nejde o prodej nemovitosti, tedy PENB není potřeba
 • při prodeji bytu v osobním vlastnictví se dokládá PENB zpracovaný pro celou budovu, protože podle zákona 406/2000 Sb. v platném znění §7a odst. 8 je průkaz zpracovaný pro budovu také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky. Je pravděpodobné, že na Váš bytový dům již PENB existuje. Zkuste si tedy nejprve vyžádat u správce domu nebo například výboru SVJ platný PENB.

Požadavky na energetickou náročnost je potřeba plnit při:

 • výstavbě nové budovy
 • větší změně dokončené budovy

Podrobnosti uvádí zákon 406/2000 Sb. v platném znění, §7 odst. 1, 2 a 3. Existují ale výjimky, kdy požadavky na energetickou náročnost splněny být nemusí, a to dle §7 odst. 5:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok
 • při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely
 • u budov zpravodajských služeb
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá

Upozornění: Výše uvedené výjimky se nevztahují na prodej nebo pronájem nemovitosti nebo její ucelené části.

Dále je v §7a odst. 10 téhož zákona uvedeno:

 • Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Potřebujete poradit?

Nejste-li si jisti, zda je PENB potřeba či nikoliv, není nic jednoduššího, než mi zavolat na tel. číslo 608 054 177, nebo napsat e-mail na info@prukazkybudov.cz.