Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace je vydaná dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), určené zákazníkům, obchodním partnerům, jejich zaměstnancům, zaměstnancům obchodních partnerů a dalším osobám, jejichž data zpracovává Správce z důvodů jmenovaných v čl. 6 písm. B-F GDPR.

Pro účely zajištění běžného obchodního styku musím zpracovávat Vaše osobní údaje.  V souladu s GDPR vám podávám informaci o zpracování vašich osobních údajů. Mým cílem je v souladu s ideou GDPR zpracovávat osobní data v minimálním rozsahu tak, aby nebyly ohroženy oprávněné zájmy Správce, práva obchodních partnerů, realizace sjednaného díla a práce dozorových orgánů.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Jan Richter, Polní 651, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 06386211, zapsaný v Živnostenském rejstříku MěÚ Kadaň, tel. 608 054 177, e-mail: i.love@logotime.cz, dále jen „Správce“.

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Správce není dle GDPR povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Jaké osobní údaje shromažďuji?

Pro zajištění běžného obchodního styku shromažďuji následující osobní údaje:

a) jméno, příjmení
b) adresu elektronické pošty a kontaktní telefon za účelem komunikace
c) kontaktní (fakturační) adresu
d) datum narození (pouze a výhradně v případě, že pro vás zajišťuji registraci doménového jména a hostingu pro váš web a zároveň nemáte IČ)

Abych vyhověl zákonným povinnostem, shromažďuji též:
e) IČ, DIČ u podnikajících fyzických osob pro zajištění bezproblémového průběhu obchodního styku a splnění všech zákonných povinností s obchodním stykem souvisejících.
f) Žádosti a námitky, jimiž podnikající fyzické osoby a spotřebitelé uplatňují svá práva z GDPR spolu s jednoznačnou identifikací žadatele pro potřeby vyhovění žádostem.

4. Jak používám vaše data?

Vaše osobní údaje používáme při uzavírání smluv, fakturaci, evidenci objednávek a obchodní komunikaci, a to před uzavřením smlouvy, v průběhu poskytování služeb i následně po dobu komunikace s vámi.

5. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (důvod poskytnutí je uveden v závorce):

  • VECTIGALIA s.r.o., V Obilí 1230/44, Černice, 326 00 Plzeň, IČ: 03799808 (účetní služby, daňové poradenství) – údaje a, c, e (viz bod 3)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČ: 47609109 (databáze ENEX, kam povinně nahlašuji zpracované Průkazy energetické náročnosti budovy) – údaje a, b, c (viz bod 3)

6. Jak dlouho uchovávám vaše data?

Údaje evidované ze zákonných důvodů uchovávám po dobu, jakou požadují platné předpisy.

Údaje evidované z ostatních důvodů uchovávám po dobu, pro kterou je určující §101 občanského zákoníku, který stanovuje obecnou promlčecí dobu pro výkon práva (k 25.5.2018 jsou to 3 roky), případně jiné zákonné předpisy uplatnitelné v konkrétních případech.

Údaje o žádostech souvisejících s ochranou osobních údajů dle GDPR (např. uplatnění práva na výmaz) uchovávám po dobu tří let od obdržení žádosti nebo po dobu, jakou požaduje oprávněný.

7. Jsou vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

8. Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů Správcem můžete uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
  • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo z důvodu své konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování.